X
تبلیغات
فرا مدیریت شهری
فرا مدیریت شهری
( مدیریت شهری دانشگاه تهران )

410/ نشریه شهری 32/ مدیریت شهری شماره 33
 

شماره  ۳۳ دو فصلنامه

مدیریت شهری

نشریه علمی پژوهشي مدیریت شهری

انتشار توسط

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

پژوهشکده مدیریت شهری

۳۵۸صفحه /  ۱۵۰۰۰ تومان

 فهرست مقالات

- بررسی تاثیر مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی بر میزان کارآیی آنان ؛ مورد پژوهی : شهرداری نکا استان مازندران
- تدوین معیارهای آسیب پذیری شهرهای کوچک در برابر سوانح طبیعی ، مطالعه موردی : شهر گیلانغرب
- طراحی الگوی مفهومی چالش های ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها در شهرداری کرمان
- تحلیل وضعیت عملکرد دهیاری ها در توسعه روستایی ؛ مطالعه موردی : استان فارس
- ارزشیابی سطح قابلیت زندگی شهری با تاکید بر رویکرد CDS ؛ مورد مطالعه : شهر اصفهان
- ارزیابی معیارهای پایداری منظر در پردیس های رودکناری با تاکید بر الگوهای منظر پایدار ؛ مورد پژوهی : رود دره دارآباد
- بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر سطح اثربخشی سازمان های چابک ( مطالعه موردی ، شهرداری های استان تهران )
- بررسی تحلیلی ریسک در پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری ؛ مطالعه موردی : شهر تهران
- تاویلی پدیدار شناسانه بر تاویلگری مدیران شهری : نقدی بر روش شناسی کمیسیون ماده 5 و کارگروه در اقدام برای تغییر در طرح های شهری
- تحلیل تطبیقی تاثیر مقیاس مکانی بر مدل دلبستگی ساکنین محلات تاریخی و مدرن شهری ( نمونه موردی : شهر تبریز )
- میزان سنجی احساس امنیت شهروندی در مقایسه بافت های فرسوده و نوسازی شده باهمستانهای شهری ؛ مورد پژوهی : محله شالبافان و جولان ، شهرهمدان
- واکاوی اهداف مشارکت شهروندی در تکنیک های تئاتر فروم
- تالار شهر؛فضایی مطلوب در افزایش مشارکت شهروندان
- بررسی تاثیر روحی و روانی بدنه های شهری بر شهروندان
- مدلسازی توسعه ی شهر ساحلی هشتپر با رویکرد رگرسیون لجستیک
- ارزیابی توان تفرجی پارک های جنگلی شهری با تکیه بر فاکتورهای موثر در تفرج ، مطالعه موردی : پارک جنگلی سرخه حصار
- تاثیر طراحی فضا بر اساس علم روانشناسی محیطی در کاهش مصرف  انرژی ؛ نمونه موردی : موسسه آموزش عالی حافظ شیراز
- اصول و معیارهای طراحی ساماندهی رود-دره های فصلی ؛ نمونه موردی : رود-دره فصلی ورودی شهرستان کرج
- بررسی اثرات اجرای قوانین اصلاحی تخلفات کالبدی بر بهبود ساختار فیزیکی شهر تهران در دهه های اخیر ( نمونه موردی : منطقه یک شهر تهران )
- بررسی و بازبینی جایگاه اندیشه های جامعه شناسی شناخت معماری در عصر جهانی شدن با تاکید بر حوزه اندیشیدگی زمینه گرای اجتماعی

آدرس مرکز فروش : تهران - بلوار کشاورز - ابتدای خيابان شهيد نادری - پلاک 17- مرکز مطالعات برنامه ريزی شهری و روستايی سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور

                     نشریه های شهری قبلی                             شماره های دیگر این نشریهارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ یکشنبه 31 فروردین1393
409/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 47
 

عنوان پایان نامه

ض‍رورت‌ وج‍ود م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور م‍ن‍اطق‌ در س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی ‌ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌

نگارنده

لطف اله بهرامی مهر

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د   

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ تهران

دانشکده : ح‍س‍اب‍داری‌ وم‍دی‍ری‍ت‌

استاد راهنما : رض‍ا واع‍ظی‌

استاد مشاور: غ‍لام‍رض‍ا ک‍اظم‍ی‍ان‌

سال : ۱۳۸۸

شماره کتابخانه : ۱۱۰۱پ

کلمات کلیدی : س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌،پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی‌،ت‍م‍رک‍ز،ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ی‌،ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی،ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

پایان نامه های مدیریت شهری دیگرارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ یکشنبه 24 فروردین1393
408/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 46
 

عنوان پایان نامه

ن‍ق‍ش‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ در ک‍م‍ک‌ ب‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ص‍ادف‍ات‌ ح‍م‍ل‌ ون‍ق‍ل‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌ ت‍ه‍ران‌

نگارنده

جمشید جنگ آرا

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : علامه طباطبایی

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت و حسابداری         

استاد راهنما : غلامحسین دلجو

استاد مشاور: فتاح شریف زاده

سال : ۱۳۸۸

شماره در کتابخانه : ۱۰۷۶ پ


‌کلمات کلیدی : ت‍ص‍ادف‌،ح‍ادث‍ه‌،ش‍ه‍ر،ب‍ی‍م‍ه‌،خ‍ی‍اب‍ان‌،ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌


ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ یکشنبه 24 فروردین1393
407/ معرفی کتاب 23 / سیاست های مدیریت شهری در ....
 
سیاست های مدیریت شهری
در کشورهای مختلف

نویسندگان

سیدمناف هاشمی
مجتبی رفیعیان
سیدعلی حسین پور

انتشارات طحان

چاپ اول ۱۳۹۰

۷۰۰۰ تومان

فهرست مطالب کتاب :

فصل اول : مدیریت شهری

تعاریف مبانی و اهداف مدیریت شهری ، وظایف مدیریت شهری ، الگوهای مدیریت کلانشهری ، مدیریت تک سطحی مجزا ، مدیریت تک سطحی ادغام شده ، همکاری داوطلبانه و اختیاری ، مدیریت دوسطحی ، ایجاد سازمان های فرامحلی جایگزین ، اداره شهر از طریق کمیسیون ها ، سیستم اداره شهر توسط مدیرشهری ، ارایه راهکارهای اجرایی درایران ، شناخت چالش های مدیریتی در ایران ، ضروروت بازنگری نظام اداره منطقه کلانشهرها ، ملاحظات مدیریتی در حوزه کلان شهری در ایران

فصل دوم : حکمروانی شهری

تفرق سیاسی و عملکردی ، شهر و تعاریف ، شهرگریزی ، شبه شهرنشینی ، روستا گریزی و روستا گرایی ، تاریخ شهرنشینی ، فرآیند شهرنشینی ، مفهوم شهروندی ، مفهوم شهرنشینی ، شهرگرایی ، فرهنگ شهرنشینی ، شهرنشینی و شهرداری نشینی ، منطقه گرایی در اداره مناطق کلان شهری ، مروری بر نظریات و دیدگاه های علمی در مورد مدیریت شهری ، لزوم دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ، کابرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ، بررسی پیشینه مدیریت شهری در جهان ، تاریخچه مدیریت شهری ( UMP ) در آسیا ، تاریخچه مدیریت شهری در اروپا ، برنامه مدیریت شهری سازمان ملل ، سیرتحول مکاتب نظری مدیریت کلان شهری از اوایل قرن بیستم ، دیدگاه های اخیر در مدیریت کلان شهری ( نومنطقه گرایی ) ، بررسی دیدگاه ها و نظریه های منعطف به مدیریت شهری ، نظریه های مربوط به حکومت حکمروایی ، شناخت ماهیت و انواع نظام های اداره و حمکروایی مناطق کلان شهری ، حکمروایی خوب شهری ، تفرق سیاسی ، چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ، تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی ، گونه شناسی حکومت های محلی ، جمع بندی و نتیجه گیری

فصل سوم : مروری بر تجارب جهانی در کشورهای مختلف

تجارب جهانی کشورها در حکومت های محلی و مدیریت شهری ، حکومت های محلی با الگوی انگلیسی ، حکومت های محلی در انگلستان ، وظایف شهرداری ها در انگلستان ، تحلیل ارتباط عناصر مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری در انگلستان ، مالزی ، قوه مقننه ، قوه مجریه ، وظایف و منابع درآمد شهرداری های مالزی ، کانادا ، فرانسه

فصل چهارم : مروری بر تجارب جهانی در مدیریت کلان شهری و حکومت محلی

شهرداری کلان شهر تورنتو ، ناحیه خلیج سانفرانسیسکو ، لندن ، حکومت منطقه ای ایل دو فرانس پارسی ، سئول ، شهرداری کلان شهری استانبول

کتاب های شهری معرفی شده دیگر


مطالب مرتبط با: مدیریت شهری

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ شنبه 23 فروردین1393
406/ کاریکاتور شهری 37
 
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ پنجشنبه 21 فروردین1393
405/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 45
 

عنوان پایان نامه

ع‍وام‍ل‌ اث‍ر گ‍ذار ب‍ر ت‍ول‍ی‍د دان‍ش‌ در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌
 (ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍رک‌ ج‍م‌ )

نگارنده

رضا مورعی

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : علامه طباطبایی

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت و حسابداری         

استاد راهنما : غ‍لام‍رض‍ا ک‍اظم‍ی‍ان‌

استاد مشاور: ب‍ه‍روز رض‍ای‍ی‌م‍ن‍ش‌

سال : ۱۳۸۸

شماره در کتابخانه : ۱۰۷۱ پ


‌کلمات کلیدی : پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌/ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌/ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌/ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌س‍ک‍ون‍ت‍ی‌/ ش‍ه‍رک‌ ج‍م‌

مطالب مرتبط با: پروژه های شهری

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ سه شنبه 19 فروردین1393
404/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 44
 

عنوان پایان نامه

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ از خ‍دم‍ات‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ات‍وب‍وس‌ت‍ن‍درو BRT ت‍ه‍ران‌

نگارنده

الهام پوریامهر

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : علامه طباطبایی

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت و حسابداری         

استاد راهنما : ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د اب‍راه‍ی‍م‍ی‌

استاد مشاور: س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر اف‍ج‍ه‌

سال : ۱۳۸۸

شماره در کتابخانه : ۱۰۵۵ پ


‌کلمات کلیدی : رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‌،م‍دل‌ س‍ن‍ج‍ش‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌،ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌،ح‍م‍ل‌ ون‍ق‍ل‌ ش‍ه‍ری،، س‍ام‍ان‍ه‌ ات‍وب‍وس‌ ت‍ن‍درو، ش‍رک‍ت‌ واح‍د ات‍وب‍وس‍ران‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ و ح‍وم‍ه

چ‍ک‍ی‍ده‌: ه‍دف‌ از ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ازخ‍دم‍ات‌ ب‍ی‌ آر ت‍ی‌ و ارای‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ س‍ن‍ج‍ش‌ م‍س‍ت‍م‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ازخ‍دم‍ات‌ ای‍ن‌ س‍ام‍ان‍ه‌ و در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ب‍ه‍ب‍ود خ‍دم‍ات‌ در راس‍ت‍ای‌ اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ش‍ه‍رون‍دان‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ آل‍ف‍ای‌ ک‍رون‍ب‍اخ‌ پ‍ای‍ای‍ی‌ آن‌م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ از آزم‍ون‌ ت‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. درای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ از م‍دل‍ه‍ای‌ ک‍ل‍م‍وگ‍روف‌ و اس‍م‍ی‍رن‍وف‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. و س‍پ‍س‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ ف‍ری‍دم‍ن‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌
 

مطالب مرتبط با: حمل و نقل شهری, BRT

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ دوشنبه 11 فروردین1393
403/ نشریه شهری 31/ شماره 118 ماهنامه شهرداریها
 

شماره ۱۱۸ ماهنامه شهرداري ها

ماهنامه پژوهشي،آموزشي و اطلاع رسانی

برنامه ریزی و مديريت شهري

محور اصلی

شهر و پیادگان

انتشار توسط

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

۱۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

- (گزارش اصلي) شهر و شهروند پياده مدار(ميزگرد صاحب نظران)

- (انديشه و پژوهش) جستارى بر بازشناسى الگوها و ويژگي فضاهاى شهرى پياده مدار

- (انديشه و پژوهش) حمل و نقل غير موتوري و توسعه پايدار شهري

- (انديشه و پژوهش) لزوم بسترسازي شهرهاي پياده مدار

- (انديشه و پژوهش) كاهش مصرف انرژي در معماري مسكن با تأكيد بر رويكردهاي اقليمي در طراحي

- (انديشه و پژوهش) فضاهاي شهري پياده مدار و معيارهاي سنجش آن

- (انديشه و پژوهش) پياده راه؛سپهري همگاني براي احياي هويت تاريخي شهرها

- (گفت و گو) پياده راه،فضاي زندگي شهري،مصاحبه با مهندس مهرداد هاشم زاده

- ( قانون شهر) صلاحيت و اختيارات كميسيون ماده ۱۰۰ و۷ ۷

- راهكارها و عوامل مؤثر بر مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي سرمايه گذاري شهرداري ها

- (مشاوره اداري مالي) عدالت سازماني و خلاقيت

- (شهرداري به روايت اسناد) پيادگان، مات بر نطع شهر

- (از نگاه شهردار) سهولت در پياده مدارى،گفت و گو با شهردار آبسرد

- (تجربيات جهاني) روياي شهر پيادگان

- (طرح و شهر) پل عابر پياده تسكيني براي شهر اتومبيل محور

- (شهرهاو شهرداري هاي جهان) شهرهايي براي پيادگان

- (آموزش) فضاهاي مشترك،روشي براي پياد همدار كردن شهر

- (آموزش) ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در پياده سازي شهر الكترونيك

- (گزيده پژوهش) امكان سنجي پهنه امن خانگي در قزوين

- (ديدگاه) رفاه اجتماعى در شهر

- (واژگان شهري) رفاه اجتماعي-كيفيت زندگي

آدرس مرکز فروش : تهران - بلوار کشاورز - ابتدای خيابان شهيد نادری - پلاک 17- مرکز مطالعات برنامه ريزی شهری و روستايی سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور

نشریه های شهری دیگر                                              شماره های دیگر این نشریهارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ شنبه 9 فروردین1393
402/ تبریک سال جدید
 


هر روزتان نوروز                نوروزتان پیروزارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ جمعه 1 فروردین1393
401/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 43
 

عنوان پایان نامه

ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ظام‌ درآم‍دی‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا در ای‍ران‌

م‍وردم‍طال‍ع‍ه‌: ک‍لان‌ ش‍ه‍ر تهران

نگارنده

سپیده ایزدی

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د   

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ تهران

دانشکده : ح‍س‍اب‍داری‌ وم‍دی‍ری‍ت‌

استاد راهنما : اح‍م‍د م‍ج‍ت‍ه‍د

استاد مشاور: غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ دل‍ج‍و

سال : ۱۳۸۸

شماره کتابخانه : ۱۰۲۵پ

کلمات کلیدی : ع‍وارض‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و اراض‍ی‌،درآم‍ده‍ای‌ پ‍ای‍دار،ع‍وارض‌ ب‍ر م‍ص‍رف‌،ب‍ه‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ ش‍ه‍ری‌،طرح‌ خ‍ود ک‍ف‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا، ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌

چ‍ک‍ی‍ده‌: در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ پ‍ای‍داری‌ ن‍ظام‌ درآم‍دی‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ درآم‍ده‍ای‌ ح‍اص‍ل‌ از س‍اخ‍ت‌و س‍از ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ی‍ر ش‍رای‍ط س‍ی‍اس‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌،اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و غ‍ی‍ره‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د واس‍ت‍م‍رار و ث‍ب‍ات‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رخ‍ودار ن‍ب‍وده‌ ت‍ب‍ع‍ات‌ س‍وء ک‍ال‍ب‍دی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌زی‍ادی‌ دارد و ب‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار ش‍ه‍ر ص‍دم‍ه‌ م‍ی‌ زن‍د. ل‍ذا ای‍ن‌ درآم‍ده‍ا ب‍ه‌ ش‍دت‌ ن‍اپ‍ای‍دار اس‍ت‌ و م‍ی‌ ب‍ای‍س‍ت‌ س‍ه‍م‌ درآم‍ده‍ای‌ پ‍ای‍دارت‍ر م‍ان‍ن‍د ع‍وارض‌ ب‍ر م‍ص‍رف‌،ب‍ه‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ و ک‍م‍ک‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ اف‍زای‍ش‌ ی‍اب‍د

پایان نامه های مدیریت شهری دیگر


مطالب مرتبط با: درآمدهای پایدار شهری

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ یکشنبه 25 اسفند1392

پیج رنک

طراحی سایت

8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C">آرایش