فرا مدیریت شهری
( مدیریت شهری دانشگاه تهران )

478/ پارلمان جوانان شهر تهران تشکیل می شود
 

دکتر محمد ابویی،رئیس خانه شهریاران جوان شهرداری تهران از آغاز به کار ۳۷۴ شهریار محله در مناطق مختلف شهر تهران و زمینه‌سازی برای فعال شدن پارلمان‌های جوانان شهر خبر داد. وی با اشاره به جایگاه خانه شهریاران جوان در چارچوب مدیریت‌شهری تهران گفت: جوانان مهمترین مخاطبان برای تغییر رفتارها و رویکردهای شهری و اجتماعی محسوب می‌شوند و اگر بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم قطعا شرایطی فراهم می‌شود که در تغییر سیاست‌های کلی شهرداری نقش موثری خواهد داشت.

وی در ادامه تأکید کرد: برای استفاده و مدیریت این ظرفیت‌ها مهمترین برنامه ما در خانه شهریاران تهران زمینه‌سازی برای تشکیل پارلمان جوانان شهر بوده است.در همین راستا تا امروز 374 شهریار محله با عنوان «رویشی ماندگار برای شهر تهران» آغاز به کار کرده‌اند که همین شهریارها در آینده پایه تشکیل پارلمان جوانان شهر خواهند شد.ابویی در پایان درباره زمان‌بندی آغاز به کار پارلمان جوانان شهر هم اظهار امیدواری کرد که این پارلمان تا پایان سال تشکیل شود.علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت www.shahryarjavan.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایندارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/08/25
477/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 69
 

عنوان پایان نامه

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌  م‍ورد م‍طال‍ع‍ه ‌: ح‍وزه‌ خ‍دم‍ات‌ش‍ه‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ک‍رج‌

نگارنده

پیام سواد

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : علامه طباطبایی

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت و حسابداری

استاد راهنما : غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ دل‍ج‍و

استاد مشاور: رض‍ا واع‍ظی‌

سال : 1389

شماره در کتابخانه :  1224 پ‌

 کلمات کلیدی :  وج‍ه‌ م‍ش‍ت‍ری‌/ وج‍ه‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ک‍اری‌/ رض‍ای‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دان‌/ وج‍ه‌رش‍د و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌/ ب‍ه‍س‍ازی‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ک‍اری‌

چ‍ک‍ی‍ده‌: ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ س‍وال‌ ک‍ه‌ آی‍ا ب‍ی‍ن‌ وج‍ود ت‍ع‍ادل‌ در وج‍وه‌ س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ ( م‍ش‍ت‍ری‌، ف‍رای‍ن‍د ک‍اری‌، م‍ال‍ی‌، رش‍د وی‍ادگ‍ی‍ری‌ ) و ع‍م‍ل‍ک‍رد آن‌ ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ وج‍ود دارد. ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ق‍ل‍م‍رو م‍ک‍ان‍ی‌ش‍ه‍رداری‌ ک‍رج‌ در م‍ح‍دوده‌ زم‍ان‍ی‌ زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۸ ت‍ا خ‍رداد م‍اه‌ ۱۳۸۹ م‍ی‌ ب‍اش‍د.در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌  ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌  از داده‌ ه‍ای‌  م‍رب‍وط ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌  ت‍ع‍ادل‌چ‍ه‍ار وج‍ه‌  م‍دل‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ت‍ازن‌ در ش‍ه‍رداری‌ ه‍ای‌ م‍ن‍اطق‌ ۱۰ گ‍ان‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌م‍ج‍م‍وع‌ اخ‍ت‍لاف‌ از ح‍داک‍ث‍ر ش‍اخ‍ص‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ و س‍پ‍س‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از رگ‍رس‍ی‍ون‌خ‍طی‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌، ت‍اث‍ی‍ر ه‍ری‍ک‌ از وج‍وه‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍د. ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌از روش‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ خ‍طی‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍ری‍ک‌ از اق‍لام‌ م‍ورد س‍وال‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌رض‍ای‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ از ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ه‍رداری‌ م‍ورد آزم‍ون‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ب‍ی‍ان‍گ‍ر ای‍ن‌ ن‍ک‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ن‍ح‍وه‌ ب‍رخ‍ورد م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رداری‌ ب‍ام‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ت‍اث‍ی‍ر را ب‍ر م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ از ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ه‍رداری‌داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ارت‍ب‍اط م‍داوم‌ ش‍ه‍رداری‌ ب‍ا م‍ردم‌ ت‍اث‍ری‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ از ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ه‍رداری‌ ن‍داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ و ک‍ن‍دال‌ ت‍او راب‍طه‌ آزم‍ون‌ ش‍د و ب‍ر اس‍اس‌ ه‍ردو روش‌ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍ع‍ادل‌ و رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ م‍ورد ت‍ای‍ی‍د ق‍رار گ‍رف‍ت‌.

پایان نامه های مدیریت شهری دیگرارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/08/19
476/ نشریه شهری 40/ شماره 34 فصلنامه مدیریت شهری
 

شماره  34 فصلنامه

مدیریت شهری

نشریه علمی پژوهشي مدیریت شهری

انتشار توسط

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

پژوهشکده مدیریت شهری

374 صفحه /  ۱۵۰۰۰ تومان

 فهرست مقالات

- الگوي خدمات رساني روستايي - كشاورزي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ مطالعه موردي: استان فارس / عبدالرضا رحماني فضلي، مظفر صادقي
   
- مقايسه تطبيقي سر زندگي شهري در محلات مجيديه جنوبي و سعادت آباد تهران / غلامرضا لطيفي، محمود جمعه پور، سلميه گريواني
   
- رويكردي تحليلي به تاثير آيين ها بر جسم و جان شهرها / فرح حبيب، محمد نقي زاده، نوشين كريمي
   
- معرفي فرايندي جامع براي گزينش محلات در اولويت برنامه ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاه هاي غير رسمي؛ نمونه موردي: شهر گنبد كاووس / رحيم سرور
   
- بازتاب مفهوم بينامتنيت منتج از برهمكنش مفاهيم سنتي و مدرن درنشانه شناسي طراحي شهري معاصر؛ موردپژوهي: طراحي شهري و معماري سبك واسازي و فولدينگ / حسين سلطانزاده، شاهين ايلكا
   
- شناسايي عوامل موثر بر جهاني شدن كلانشهر تهران و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاي آن / زهرا آزاد، نگين مظفري، مهسا مستقيم، احمد خليلي
   
- واكاوي دستاوردهاي دانش شهرسازي: تحليل محتواي مقالات علمي - پژوهشي در حوزه شهرسازي / نادر زالي، مستوره قلي پور، نورالدين عظيمي
   
- سنجش و تحليل پايداري شهري با استفاده از مدل تلفيقي VIKOR- AHP (مطالعه موردي: شهرهاي استان زنجان) / ولي الله ربيعي فر، غلامرضا حقيقت ناييني، رحيم توسليان، سجاد صنعتي منفرد
   
- ارائه مدل ارزيابي شهر اسلامي با رويكردي بر شاخص هاي بارز شهر اسلامي در قرآن كريم / سهراب مروتي، فرشته دارابي
   
- استفاده از رويكرد تحليلي سوات - فازي در گزينش راهبردهاي پايدار براي ناحيه 1 شهر ري / پويان شهابيان، پگاه رضايي جهرمي، فاطمه جهان سير
   
- ميزان سنجش انگاشتهاي ادراك شهروندي از معماري و فضاهاي شهري تاريخي با تاكيد بر اجتهاد از آنها در معماري معاصر؛ موردپژوهي: فضاهاي شهري و معماري تاريخي شهر تهران / وحيد قباديان، شهاب ايلكا
   
- بررسي نحوه ي مشاركت مردمي و مديريت در ارتقا كيفيت مناظر سبز شهري با رويكرد افزايش مهارت هاي كودكان / كورش عطاريان، مجتبي انصاري، محمدرضا بمانيان
   
- بررسي و تحليل عملكرد مديريت شهري از منظر مشاركت محلي و شهروندمداري؛ مورد: شهر بابلسر / محمدتقي رهنمايي، علي مهدي، معصومه مهديان بهنميري
   
- امكان سنجي استفاده از استراتژي توسعه شهري (CDS) در نظام شهرسازي ايران و ارائه چارچوبي جهت تحقق پذيري آن / مهدي نوروزي فرد، صباح نبئي، احمد خليلي
   
- ارزيابي عملكرد پاركهاي شهري بر اساس نيازهاي اجتماعي؛ مطالعه موردي: پاركهاي منطقه اي شهر شيراز / حميدرضا وارثي، علي اكبر رنجبر
   
- برنامه ريزي فضايي راهبردي براي حكمروايي يكپارچه منطقه اي در منطقه كلان شهري تهران / محمدحسين شريف زادگان، هانيه شمس كوشكي
   
- بررسي و بازبيني مفهوم شهر دوستدار كودك از مشاركت سازي كودكان تا استانداردهاي طراحي؛ با ارائه راهكارهاي اجرايي و راهبردي / شكوفه بهاروند
   
- مديريت پسماند روستايي در روستاهاي استان بوشهر / محمدعلي عبدلي، زهرا شيخي، حامد حسنيان
   
- كاربرد نظام زيبايي شناسي بر گرفته از قرآن كريم در طراحي شهري / حسن ستاري ساربانقلي
   
- جستاري در مفهوم آرمانشهر از ديدگاه مهدي اخوان ثالث / يوسف عالي عباس آباد، صديقه سليماني

آدرس مرکز فروش : تهران - بلوار کشاورز - ابتدای خيابان شهيد نادری - پلاک 17- مرکز مطالعات برنامه ريزی شهری و روستايی سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور

نشریه های شهری دیگر                             شماره های دیگر این نشریهارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/08/18
475/ گرامیداشت روز جهانی شهرها
 

9 آبان 1393 ( 31 اکتبر 2014 )

نخستین روز جهانی شهرها

با شعار شهر بهتر، زندگی بهترارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/08/09
474/ عکس شهری 34
 

اعتراض زیبا !!

عکس های شهری دیگرارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/08/05
473/ ارسال شهرنامه 10
 

قابل توجه بازدیدکنندگان جدید

شماره 10 شهرنامه ( خبرنامه ماهانه فرا مدیریت شهری )

برای اعضای خبرنامه ارسال شده است

در صورت تمایل به دریافت شماره های بعدی

می توانید از طریق لینک زیر نام و ایمیل خود را ارسال نمایید

ثبت نام در خبرنامه

 بعد از کلیک روی لینک لطفا چند لحظه صبر کنیدارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/08/05
472/ جذب به صورت امریه در رشته مدیریت شهری
 

به استحضار می‏ رساند پارک فناوری پردیس در راستای تأمین سرمایه انسانی متخصص، اقدام به جذب به صورت امریه برای تعداد محدودی از دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر دانشگاه‏های معتبر در رشته ‏های مختلف از جمله رشته مدیریت شهری می‏ نماید. متقاضیان می‏ توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی پارک فناوری پردیس مراجعه فرمایند.ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/07/23
471/ کاریکاتور شهری 41
 
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/07/19
470/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 68
 

 

تصویر پردازی از شهر عدل بر اساس آثار و اندیشه های کارگزاران شهید در قوای سه گانه

  نگارنده

طاهره علیدادی

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری               

دانشگاه : تهران

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت‌

استاد راهنما : علی اصغر پورعزت

استاد مشاور: آرین قلی پور

سال : ۱۳۸۸

شماره کتابخانه :   2787 پ‌


چ‍ک‍ی‍ده‌: منطق شهيد منطق مصلحي دلسوخته براي اجتماع است، و شهادت مقدمه و انگيزه اي است براي اجتماع است، و شهادت مقدمه و انگيزه اي است براي اصلاح جامعه به سمت كمال جامعه انساني از ديدگاه الهي. از اين رو، اين پژوهش به منظور ارائه تصوير جامعه آرماني، با الهام از ديدگاه ها و انديشه هاي شهدا در قواي سه گانه صورت پذيرفته است. تا اين تصوير به مثابه راهنماي عمل در تدوين چشم انداز ملي نظام مد نظر قرار گيرد. در همين راستا ابتدا به بررسي پيشينه آرمان شهري پرداخته شد و تعاريف آرمان شهر، انواع آرمان شهر، آرمان شهر در انديشه فلاسفه و انديشمندان غرب، دلايل مخالفت با آرمان شهر، اهداف آرمان شهر و فوايد آرمانگرايي مطرح شدغ سپس الزامات تحقق آرمان شهر از ديدگاه امام علي (ع) مورد بحث قرار گرفت و در ادامه ويزگي هاي جامعه آرماني از ديدگاه شهدا، كه برداشتي از آرمان شهر ديني بود مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت به نقش و مسئووليت نخبگان در ايجاد چشم انداز مبتني بر ديدگاه ها و انديشه هاي شهدا و ارائه آن به آحاد ملت و همراه نمودن مردم در پياده سازي چشم انداز اشاره شد. در اين پژوهش سعي بر آن بود تا به سوالات زير پاسخ داده شود: 1. تصوير شهر عدل در انديشه كارگزاران شهيد، چه ويزگي هايي داشته است؟ 2. آيا شهدا تصويري عيني و تحقق پذير از جامعه بشري در انديشه داشتند، يا صرفا تصويري ذهني و دست نيافتني؟ 3. آيا مختصات شهر مقصد از نظر كارگزاران شهيد، با مقتضيات مدل عدالت حق مدار علوي منطبق بوده است؟ اين تحقيق يك پژوهش كاربردي و تا حدودي بنيادي محسوب مي شود كه جهت گرد آوري اطلاعات، آثار شهدا مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و سپس با استفاده از روش تحليل محتوا، مقولات موضوعي مورد نظر، از متون مورد بررسي استخراج و بررسي قرار گرفت سپس با استفاده از روش تحليل محتوا، مقولات موضوعي مورد نظر، از متون مورد بررسي استخراج و كد گذاري گرديد. در نهايت 28 گزاره استخراج گرديد كه از طريق نظر سنجي از خبرگان، بررسي و اصلاح شد و در نهايت مورد تاييد قرار گرفت؛ سپس با بهره گيري از اين گزاره ها تصوير جامعه مطلوب از ديدگاه شهدا طراحي و تبيين گرديد و تحقق پذيري آن نيز مورد تاييد قرار گرفت؛ در نهايت اين الگو با الگوي حكوم حق مدار علوي مورد مقايسه قرار گرفت و مشخص گرديد كه انديشه ها و ديدگاه هاي كارگزاران شهيد برخاسته از متن قران و سيره نبوي و علوي است.


مطالب مرتبط با: شهر اسلامي

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/07/18
469/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 67
 

عنوان پایان نامه

ارائه الگوی سازمانی برای ایجاد صندوق ویژه جهانی برای بحران های طبیعی

نگارنده

مسعود علاقمندان

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری              

دانشگاه : تهران

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت

استاد راهنما : فریدون وردی نژاد

استاد مشاور: مجتبی امیری

سال : ۱۳۸۸

شماره در کتابخانه :  2491 پ‌

پایان نامه های مدیریت شهری دیگر


مطالب مرتبط با: مدیریت بحران, بحران هاي طبيعي

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/07/18

پیج رنک

طراحی سایت

8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C">آرایش