مدیریت شهری دانشگاه تهران
شهر گزیده های یک دانشجوی مدیریت شهری

397/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 41
 

عنوان پایان نامه

م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ س‍ازی‌ ب‍رای‌ ش‍ه‍ر دان‍ای‍ی‌م‍ح‍ور ت‍ه‍ران‌‌

نگارنده

احسان عسگری فر

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د   

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ تهران

دانشکده : ح‍س‍اب‍داری‌ وم‍دی‍ری‍ت‌

استاد راهنما : غ‍لام‍رض‍ا ک‍اظم‍ی‍ان

استاد مشاور: ش‍م‍س‌ ال‍س‍ادات‌ زاه‍دی‌

سال : ۱۳۸۸

شماره کتابخانه : ۱۰۱۲ پ‌

کلمات کلیدی : دان‍ای‍ی‌ م‍ح‍ور/ ش‍ه‍ر دان‍ای‍ی‌ م‍ح‍ور/ ت‍ه‍ران‌/ ش‍اخ‍ص‌ س‍ازی‌.

چ‍ک‍ی‍ده‌: در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اب‍ت‍دا ادب‍ی‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ دان‍ای‍ی‌ م‍ح‍وری‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ آن‌م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ . س‍پ‍س‌ ن‍م‍ود دان‍ای‍ی‌ م‍ح‍وری‌ در ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍طرح‌وش‍ه‍ر دان‍ای‍ی‌ م‍ح‍ور ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ح‍ص‍ولات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ دان‍ای‍ی‌ م‍ح‍ور م‍ع‍رف‍ی‌گ‍ردی‍د. در م‍رح‍ل‍ه‌ ب‍ع‍د، م‍دل‍ه‍ای‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍رای‌ دان‍ای‍ی‌ م‍ح‍وری‌ش‍ه‍ره‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ گ‍ردی‍ده‌ واز م‍ی‍ان‌ آن‍ه‍ا م‍دل‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ج‍ن‍اب‌ آق‍ای‌ک‍اری‍ل‍و ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ خ‍اص‍ش‌ م‍ن‌ ج‍م‍ل‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ان‍طب‍اق‌ آن‌ ب‍ا ک‍ش‍وره‍ای‌ درح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ م‍دل‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ب‍رگ‍زی‍ده‌ ش‍د

پایان نامه های مدیریت شهری دیگر


مطالب مرتبط با: شهردانایی محور

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۲/۱۲/۰۱
396/ شماره 116 ماهنامه شهرداری ها
 

شماره 116 ماهنامه شهرداري ها

ماهنامه پژوهشي،آموزشي و اطلاع رسانی

برنامه ریزی و مديريت شهري

محور اصلی

کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی

انتشار توسط

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

10000 تومان

فهرست مطالب

- كيفيت زندگي، برآيند مديريت شهري كارآمد(ميزگرد صاحب نظران)
- جستارى بر بازشناسى رويكردهاى كيفيت زندگى در ساختار اجتماعات محلى
- سنجه‌هاى كيفيت زندگى در پژوه شهاى شهرى، رويكرد تحليلى و بازشناختى
- برنامه‌هاى توسعه اقتصادى-اجتماعى ايران و طرح‌هاى پژوهشى جهانى در حوزه كيفيت زندگى
- جستارى بر مفهوم شناسى و روش شناسى بهداشت، ايمنى و محيط زيست
- بررسى ميزان مشاركت مردم در مديريت شهرى، بر اساس الگوى خوب حكمرانى شهرى(مطالعه موردي منطقه 6 شهر تهران)
- نقش مهم شهرداري ها در بهبود رفاه اجتماعي ،مصاحبه با دكتر محمدحسين پايلي يزدي
- قانون نوسازي و عمران شهري
- مفهوم شناسىِ مبانى و ادبيات مالى اقتصادِ بهاى خدمات شهردارى در رويكردى تحليلى مولفه هاي تكويني و ابعاد نظري
- بررسى اثر صادرات نفتى و غيرنفتى بر رشد اقتصادى
- تراز فرو كاسته‌ي زندگي در پايتخت
- گفت و گو با شهردار راسك
- بحران گرسنگي، چالشي بر كيفيت زندگي
-(طرح و شهر) خروش كارون با رنگين كمانى از نور در شب‌هاى اهواز
- شهرهاي زيباى جهان
-كيفيت زندگي، حقوق و تكاليف شهروندي

- مكان يابي و چگونگي اخداث پارك هاي درون شهري

-رفاه اجتماعى در شهر
- رفاه اجتماعي-كيفيت زندگي

آدرس مرکز فروش : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از بلوار کشاورز ( روبروی ضلع غربی پارک لاله ) ، نبش کوچه میر، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

نشریه های شهری دیگر                                              شماره های دیگر این نشریه


مطالب مرتبط با: کیفیت زندگی شهری

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۲/۱۱/۲۹
395/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 40
 

عنوان پایان نامه

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ن‍ش‍گ‍ران‌ ع‍رص‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ در ح‍ق‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌اطلاع‍ات‌
( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د )

نگارنده

حامد رستگار

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : علامه طباطبایی

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت و حسابداری         

استاد راهنما : غ‍لام‍رض‍اک‍اظم‍ی‍ان

استاد مشاور: وجه اله قربانی زاده

سال : ۱۳۸۸

شماره در کتابخانه : ۱۰۰۰ پ


‌کلمات کلیدی : ح‍ک‍م‍ران‍ی‌ خ‍وب‌ ش‍ه‍ری‌/ ش‍ف‍اف‍ی‍ت‌/ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌/ ح‍ق‌ دس‍ت‍رس‍ی‌/ک‍ن‍ش‍گ‍ران‌ ش‍ه‍ری‌

چ‍ک‍ی‍ده‌: در ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ه‌ در دوران‌ پ‍س‍ت‌ م‍درن‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ ج‍ای‌ خ‍ود را ب‍ازک‍رده‌ و ت‍وان‍س‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ را در ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ب‍گ‍ن‍ج‍ان‍د.ح‍ک‍م‍ران‍ی‌ خ‍وب‌ ش‍ه‍ری‌ و م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‍ش‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍واردی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ا ای‍ن‌ م‍ف‍ه‍وم‌ع‍ج‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ و از دغ‍ده‌ ه‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ام‍روز ب‍ه‌ ش‍م‍ار م‍ی‌ آی‍د. ح‍ک‍م‍ران‍ی‌خ‍وب‌ و ش‍ف‍اف‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از اص‍ول‌ آن‌، راه‍ک‍ار اص‍ل‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ه‌ ش‍م‍ارآم‍ده‌ و اب‍زاری‌ در ج‍ه‍ت‌ اف‍زای‍ش‌ س‍طح‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ت‍ل‍ق‍ی‌ م‍ی‌ ش‍ود.دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ از ارک‍ان‌ م‍ه‍م‌ در ای‍ج‍اد ش‍ف‍اف‍ی‍ت‌ اس‍ت‌ و ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ارائ‍ه‌اطلاع‍ات‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ س‍ب‍ب‌ ب‍ه‍ب‍ود ح‍ک‍م‍ران‍ی‌ خ‍وب‌ م‍ی‌ ش‍ود. م‍ش‍ه‍د ن‍ی‍ز ب‍ه‌ع‍ن‍وان‌ دوم‍ی‍ن‌ ک‍لان‍ش‍ه‍ر ای‍ران‌ از ای‍ن‌ ق‍اع‍ده‌ م‍س‍ت‍ث‍ن‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌ و ح‍ض‍ور س‍الان‍ه‌م‍ی‍ل‍ون‍ه‍ا زائ‍ر و پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی‌ ت‍ع‍ام‍لات‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌ ل‍زوم‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ وزائ‍ران‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ را م‍ش‍خ‍ص‌ م‍ی‌ ن‍م‍ای‍د.روش‍ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ در ج‍م‍ع‌ آوری‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌داده‌ ه‍ا م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ک‍ه‌ م‍ی‌ ت‍وان‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا در ق‍س‍م‍ت‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ش‍خ‍ص‍ا م‍ی‌ ت‍وان‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وااس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌

پایان نامه های مدیریت شهری دیگرارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۲/۱۱/۲۶
394/ نشریه شهری 28/شماره2فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
 

فصلنامه

اقتصاد و مدیریت شهری

سال اول ، شماره 2 

نشریه علمی - پژوهشی

 انتشار توسط

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

 قیمت

۵۰۰۰ تومان

فهرست مقالات

- ارائه الگوي اجرايي خودارزيابي در سازمان هاي بزرگ حسين محمدپور زرندي، سيد محسن طباطبايي مزدآبادي  
   
- بررسي عامل كششي انگيزاننده گردشگران در انتخاب مقصد، مقايسه مقاصد داخلي و خارجي (مطالعه موردي شهر تهران) اسماعيل قادري، سيده مهسا مطهر
   
- تحليلي بر عوامل عدم تحقق مديريت واحد شهري از ديدگاه قوانين موجود احمد پوراحمد، معصومه مهديان بهنميري، علي مهدي
   
- دورنماي شهر، شهروند و مديريت شهري در برنامه اجرايي شهرداري قاين با استفاده از مدل كارت ارزيابي متوازن (BSC) سعيد رفيع پور   
   
- طبقه بندي ريسك هاي استنباط شده از سفرهاي خارجي و ارتباط آن با تجربه سفرهاي قبلي به عنوان ابزاري براي مديريت شهري و برنامه ريزي گردشگري بهرام رنجبريان، محمد غفاري، امين تسليمي
   
- طراحي مدل مزيت رقابتي شركت هاي توليدي بر مبناي تئوري قابليت هاي پويا و چابكي راهبردي در راستاي توسعه اقتصادي شهر سمنان محمدعلي نعمتي، مريم همتي، ايمان خلقي
   
- مديريت اقتصادي شهر با تاكيد بر ماليات محلي و متغيرهاي موثر بر آن (مطالعه موردي شهر تهران) سعيد زنگنه شهركي، سيدعلي حسيني

نشریه های شهری دیگرارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۲/۱۱/۲۴
393/ مقاله شهری 33/ GIS ضرورتي براي تحقق حكمراني خوب شهري
 
GIS ضرورتي براي تحقق حكمراني خوب شهري

محیا قناعی ، محمد موسی خانی

ارائه شده در نخستين همايش توسعه شهري پايدار ( ۱۳۸۹)

چکیده : يكي از مباحث بسيار مهم و در عين حال جديد كه از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبيات توسعه مطرح شده، موضوع حكمراني خوب است.اين مساله به ويژه در كشورهاي در حال توسعه در راستاي استقرار و نهادينه سازي جامعه مدني در سياست هاي مربوط به اعطاي كمك ها از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است. حكمراني شهري، فرايندي است كه بر اساس كنش متقابل ميان سازمان ها و نهادهاي رسمي اداره شهر از يك طرف، و نهادهاي غير رسمي جامعه مدني يا عرصه عمومي از طرف ديگر شكل مي گيرد. مشاركت نهادهاي غير رسمي و تقويت عرصه عمومي در اداره شهر مي تواند به سازگاري منافع گوناگون و در نتيجه به پايداري توسعه شهري منجر شود. مشكل و مانع عمده در كشورهاي در حال توسعه اين است كه شبكه هاي ارتباطي كاملا سازمان نيافته هستند و تنها مي توانند مقدار محدودي از اطلاعات آن هم با كيفيت نامناسب را منتقل نمايند و مفهوم پروژه شهري نيز وجود ندارد در نتيجه مشكلات متعددي در رابطه با عدم تناسب بين نيازها و پروژه ها و ايجاد بخش هاي غير رسمي مشاهده خواهد شد . همچنين پروژه هاي خدمات عمومي هم از سطح بالاي شكست رنج خواهند برد. از نقطه نظر اين تحليل، شناخت فرآيندهاي مديريت شهري بر پايه اصول حكمراني خوب و ارتقاي پروژه هاي شهري برپايه مديريت دانش كه مشاركت شهروندان را در يك فعاليت منسجم و جامع بسيج كند ضروري است. راه حل پيشنهادي عمل كردن در دو سطح است: ساختاربندي بهتر شبكه هاي بازيگران از طريق به كارگيري ساختارهاي مشاركتي تبادل بين بازيگران و فضاهاي مشاوره اي رسمي و استفاده از امكانات ارائه شده توسط تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي ICT از جمله سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي به منظور كيفيت بهتر تبادل اطلاعات.
 
كلمات كليدي: حكمراني خوب، حكمراني خوب شهري، مديريت دانش، سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي، مشاركت

دریافت مقاله  ( ۳۶۰ کیلو بایت )

مقاله های شهری دیگر


مطالب مرتبط با: GIS در مدیریت شهری, حکمروایی شهری

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۲/۱۱/۲۳
392/ کاریکاتور شهری 36
 
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۲/۱۱/۲۱
391/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 39
 

عنوان پایان نامه

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ح‍ق‍ق‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ش‍ه‍ری‌ در ک‍لان‍ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

نگارنده

حمیدرضا بیگی

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ تهران

دانشکده : ح‍س‍اب‍داری‌ وم‍دی‍ری‍ت‌

استاد راهنما : غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ دل‍ج‍و

استاد مشاور: غ‍لام‍رض‍ا ک‍اظم‍ی‍ان

سال : ۱۳۸۸

شماره کتابخانه : ۱۰۸۴پ‌

کلمات کلیدی : م‍دی‍ری‍ت‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌/ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ش‍ه‍ری‌/ ک‍لان‍ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌/ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌/ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌

پایان نامه های مدیریت شهری دیگر


مطالب مرتبط با: مدیریت یکپارچه شهری, حمل و نقل شهری

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۲/۱۱/۱۹
390/ عکس شهری 29
 
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۲/۱۱/۱۶
389/ نشست شهری / مدیریت محله در تهران: بیم ها و امیدها
 
نشست تخصصی :

مدیریت محله در تهران: بیم ها و امیدها


برگزار کننده :

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سخنرانان:

احمد مسجد جامعی ، مرتضی طلایی ، پرویز پیران

محمد فاضلی ، حسین ایمانی جاجرمی

کامبیز مصطفی پور ، محمدرضا طالبی نژاد

زمان : دوشنبه ۱۴ / ۱۱ / ۹۲

ساعت ۳۰ : ۸ الی ۳۰ : ۱۲

آدرس : تقاطع بزرگراه کردستان و شهید گمنام، معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران،  تالار ایوان شمس

لینک ثبت نام در نشست

اطلاعیه نشست های شهری قبلیارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۲/۱۱/۱۳
388/ نشریه شهری 27/ شماره 115 شهرداریها
 

شماره 115 ماهنامه شهرداري ها

ماهنامه پژوهشي،آموزشي و اطلاع رسانی

برنامه ریزی و مديريت شهري

محور اصلی

روانشناسی محیطی و سیما و منظرشهری


انتشار توسط

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

10000 تومان

فهرست مطالب

-    روانشناسی محیطی ، یاد شده ای در طراحی شهری
-    تاثیر آیین مهر بر فرهنگ و معماری اسلامی ، رویکرد روانشناختی و فرهنگ مداری
-    درآمدی بر روش های ارزیابی رفتارهای شهروندان در فضاهای شهری
-    انتخاب رنگ در طراحی با رویکرد فرکانس در معماری
-    تاثیر ابعاد شاخص های توسعه پایدار محله ای بر استرس ساکنان محله
-    جستاری در جایگاه و نقش محیط کالبدی در رشد و پرورش فکری کودکان
-    روانشناسی محیطی ، زیربنای مدیریت شهری موفق
-    کمیسیون ماده 100
-    درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی
-    قانون مالیات بر ارزش افزوده
-    گفت و گو با شهردار زرین شهر
-    بازسازی و توسعه پایدار شهری
-    قدیمی ترین و پیشرفته ترین شبکه حمل و نقل ریلی جهان ، متروی مسکو
-    شهرهای زیبای جهان
-    تاثیر تابلوهای تبلیغاتی نوین بر معابر شهری
-    نقش مدیریت شهری در آموزش حقوق شهروندی
-    ضوابط رنگ در تابلوهای تبلیغاتی
-    رویکردی انسان محور به منظر و سیمای شهر
-    بوم شناسی شهری

آدرس مرکز فروش : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از بلوار کشاورز ( روبروی ضلع غربی پارک لاله ) ، نبش کوچه میر، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

نشریه های شهری دیگر                                              شماره های دیگر این نشریهارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۲/۱۱/۱۲

پیج رنک

طراحی سایت

8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C">آرایش