فرا مدیریت شهری
( مدیریت شهری دانشگاه تهران )

444/ شهرنوشته 25/ تفاهمنامه يا قرارداد
 

تفاهمنامه يا قرارداد

كامبيز نوروزي*

تهران کلانشهري است که اداره آن نيازمند بودجه اي هنگفت و کارهايي عظيم است که بايد در چارچوب يک نظام حقوقي و مديريتي متناسب با قوانين و مقررات جاري و نظام حقوق شهري زندگي و فضاي شهري را در کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، برنامه ريزي و اداره کند. اين نيز واقعيتي است که شرايط مالي شهرداري تهران و منابع مالي اي که شهرداري مي تواند براساس قوانين جاري تامين کند، تکافوي نيازهاي مالي شهرداري براي اداره روزمره تهران و مهم تر از آن، برنامه هاي توسعه اي و بهسازي شهري را نمي کند. اين مشکلي است که نزديک ربع قرن گريبان تهران را گرفته و نه دولت براي آن چاره اي انديشيده و نه شهرداران ادوار مختلف.

با اين حال ضرورت هاي مستمر مديريت شهري براي يافتن منابع مالي مورد نياز طرح هاي شهري، در کنار تفکر کوتاه مدت مديريتي، موجباتي شدند تا مديريت شهري به شيوه هاي خارج از قانون و گاه غيراصولي براي تامين منابع روي آورد. اولين و يکي از مهم ترين اين روش ها، شيوه موسوم به «تراکم فروشي» بوده است که به بهاي از بين رفتن مباني برنامه ريزي شهري و طرح هاي تفصيلي، از طريق درآمدهاي حاصل از آن بخشي از نيازهاي مالي شهرداري تامين شد.

در کنار اين شيوه، شهرداري تهران براي کسب درآمد و تامين منابع مالي شيوه هاي ديگري نيز در طول اين سال هاي طولاني ابداع کرد که برخي از آنها فاقد توجيه حقوقي يا مغاير با معيارهاي قانوني اند يا حداقل اينکه در ساختار حقوقي نهاد عمومي شهرداري موقعيت مشخصي نمي توان براي آنها يافت. از جمله علايق مديريتي شهرداري براي جبران کمبود منابع، خصوصا در سال هاي اخير جلب مشارکت آن دسته از سازمان هاي عمومي است که توانايي مالي و اجرايي مناسب براي کاهش مشکلات مالي شهرداري را دارند. اين نگاه، في نفسه قابل اشکال نيست، اما مهم آن است که در اين قبيل موارد نيز لاجرم بايد قوانين و مقررات حاکم بر معاملات و به طور کلي رفتارهاي مالي و حقوقي شهرداري و نيز قوانين عمومي کشوري رعايت شود.

بنا بر گزارش هايي که رسانه هاي عمومي کشور منتشر کرده اند، شهرداري تهران، طي موافقتنامه اي اجراي پروژه هاي عمراني شهر تهران تا سقف 200هزارميلياردريال را به بنياد تعاون سپاه واگذار کرده است. گفته مي شود جزيياتي از قبيل زمان پرداخت نيمي از کل مبلغ، شيوه هاي تهاتر غيرنقدي، روابط با بانک عامل و به طور کلي تعهدات طرفين نسبت به يکديگر در اين موافقتنامه ذکر شده است.

حال پرسش اساسي اين است که اين سند از نظر ماهيت حقوقي چه عنواني دارد؟ و بر اساس پاسخ به اين سوال، پرسش بعدي مطرح مي شود که اين سند تحت کدام مقررات معاملاتي و نظارتي مي تواند باشد. برخي گفته اند اين سند يک تفاهمنامه است. اگر اين نظر درست باشد، به اين معناست که فعلادر اين مرحله هنوز تعهدي ايجاد نشده و شهرداري مي تواند کلااز اجراي آن خودداري کند وبه طور خلاصه اثر حقوقي الزام آوري بر اين سند مترتب نيست.

با اين تحليل در واقع يک مدير اجرايي براي پيشبرد کارها، مذاکرات مقدماتي را به انجام رسانده است تا در مرحله بعد با گزارش به شوراي شهر و اخذ مجوزهاي قانوني و رعايت آيين نامه معاملات شهرداري شرايط قانوني براي تنظيم و عقد قرارداد فراهم شود. اما اين تفسير نيز وجود دارد که محتواي اين سند و عنوان آن، بسيار فراتر از يک تفاهمنامه است و بايد آن را يک قرارداد دانست که درآن مدت و موضوع و مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت و اصول پايه مشخص شده است. درواقع بايد به عنوان يک «قرار مادر» يا «قرارداد اصلي» به آن نگاه کرد که بر اساس آن ساير قراردادها تعريف و به پيمانکاران واگذار مي شوند.

اگر اين تحليل از اين سند درست باشد، از نظر حقوقي اين پرسش مطرح است که آيا تشريفات قانوني براي عقد چنين قراردادي از قبيل آيين نامه معاملات شهرداري و تصويب شوراي شهر رعايت شده است آيا شهرداري، راسا مجاز به تصميم گيري در مورد چنين قراردادي بوده است يا خير؟ اين سوال به ويژه زماني اهميت بيشتري مي يابد که به موضوع قرارداد و مبلغ آن توجه شود. مباني محاسباتي مبلغ و موضوع قرارداد چه بوده است. آنچه شهرداري به شکل غيرنقد قرار است پرداخت کند چه مي تواند باشد؟ کدام طرح ها قرار است در چارچوب اين قرارداد اجرا شوند و هريک چه مبلغ و خصوصيات فني دارند و اصولابراي اين قرارداد با چنين وسعت بي سابقه اي چقدر مطالعات توجيهي فني و شهرسازي و اقتصادي و مالي و حقوقي انجام شده است؟

روشن است که در اين فرض بايد گفت شهرداري نمي تواند بدون رعايت تشريفات معاملات و مصوبه شوراي شهر تهران چنين قرارداد کلان و بي سابقه اي را منعقد کند و استدلال کمبود بودجه، تحت هيچ شرايطي مجوز عدم رعايت قانون نمي تواند باشد. حال شوراي شهر تهران است که بايد با بررسي دقيق و اطلاع رساني کامل نسبت به اين موضوع گره از افکار عمومي بگشايد و به پرسش هاي متعددي که ايجاد شده پاسخ دهد. بايد منتظر شوراي شهر تهران بمانيم که در اين کار به وظايف قانوني خود عمل خواهد کرد يا نه.

*حقوقدان
وزنامه شرق ، شماره 2066 به تاريخ 25/4/93، صفحه 1

 شهر نوشته هاي ديگرارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/30
443/ نشریه شهری 38/ شماره 4 فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
 

فصلنامه

اقتصاد و مدیریت شهری

سال اول ، شماره 4 

نشریه علمی - پژوهشی

 انتشار توسط

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

 قیمت

۵۰۰۰ تومان

فهرست مقالات

- اجراي بهينه آموزش هاي الكترونيكي و تاثير آن بر عملكرد اقتصادي مديران شهرداري تهران

- ارزيابي كيفي شاخص هاي طرحهاي مديريت توسعه گردشگري (مطالعه موردي شهرستان فيروزكوه)
    
- امكان سنجي اكوتوريسم شهرستان رامسر با تكنيك SWOT-FANP9
    
- اهميت عملكرد دولت محلي در ساختار اشتغال شهري (مطالعه تطبيقي شهرهاي تهران و مونترال)

- بررسي كاركرد شهرهاي كوچك در نظام شهري و توسعه منطقه اي (مطالعه موردي شهر نايين)

- بررسي و ارزيابي توسعه شهركرد مبتني بر مديريت بحران

- تحليل پيامدهاي فضايي اقدامات مديريت شهري در بافتهاي قديم و جديد كلانشهر تبريز
    
- شركتهاي مردم نهاد شهري؛ راهكاري براي مشاركت شهروندان در مديريت شهري
    
- نحوه تامين مالي خارجي پروژه هاي شهري و كارايي خدمات شهر (مطالعه موردي شهرداري تهران)

 نشریه های شهری دیگر                               شماره هاي ديگر اين نشريهارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/28
442/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 59
 

عنوان پایان نامه

مطالعه تطبیقی راههای نهادی شده مبارزه با آلودگی هوا در برخی از شهرهای جهان

نگارنده

سمانه هزار

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : تهران

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت

استاد راهنما : فریدون وردی نژاد

استاد مشاور: علی اصغر پورعزت

سال : ۱۳۸۸

شماره در کتابخانه :  ۲۱۱۵ پ‌

چ‍ک‍ی‍ده‌: هوا یکی از پنج عنصر ضروری ( هوا ، آب ، غذا ، گرما و نور ) برای ادامه حیات انسان است. هر فرد روزانه نزدیک ۲۲۰۰۰ بار تنفس می کند و تقریبا به ۱۵ کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد. معمولا انسان می تواند به مدت ۵ هفته بدون غذا و مدت ۵ روز بدون آب زنده بماند، اما نمی تواند بدون هوا حتی ۵ دقیقه زنده بماند.

با توجه به گسترش شهرها و افزایش منبع آلاینده های هوا ، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده می باشد و با توجه به خطراتی که این آلودگی برای سلامت افراد ساکن در مناطق آلوده دارد شناخت و آگاهی نسبت به جوانب مختلف این مساله از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد و تنها با آگاهی و شناخت از این مساله امکان جلوگیری یا کاهش خطرات آن وجود دارد.
هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی روش های نهادی شده ی مبارزه با آلودگی هوا در برخی از کلان شهرهای جهان است ، جهت کمک به مدیریت شهری کلان شهر تهران در مبارزه با آلودگی هوا. بدین ترتیب با استفاده از تجربیات و ظرفیت سایر ملل (با توجه به اینکه مطالعه از نوع تطبیقی است ) ، ما می توانیم با صرفه جویی در هزینه ، انرژی و زمان به رفع مشکل آلودگی هوا در شهرهای ایران بپردازیم.
بدین ترتیب نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از :
۱- شناسایی روش های نهادی شده مبارزه با آلودگی هوا در برخی از شهرهای جهان
۲- شناسایی روشهایی که با شرایط شهرهای ایران مطابقت دارند
۳- ارایه راهکارهای عملی به سازمان های ذیربط جهت اقدام برای مبارزه با آلودگی هوا
در این تحقیق ، برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها ، هم از روشهای آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی استفاده می شود. در واقع ابتدا متغیرهای تحقیق را به کمک روشهای آمار توصیفی مورد آزمون قرار می گیرند ، سپس جهت بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده می کنیم. در صورت لزوم از آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت ایجاد رتبه بندی استفاده خواهد شد. اما برای تجزیه و تحلیل مصاحبه با کارشناسان و نظرات خبرگان ، از روش دلفی استفاده می شود.

پایان نامه های مدیریت شهری دیگر


مطالب مرتبط با: آلودگی هوای شهر, محیط زیست شهری

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/21
441/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 58
 

عنوان پایان نامه

تدوین خط مشی جهت مقابله با پیامد حاشیه نشینی و آثار آن بر شهرها

 نگارنده

مصطفی هاشمی
 

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : تهران

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت‌

استاد راهنما :  

استاد مشاور:  

سال : ۱۳۸۸

شماره کتابخانه :  ۲۰۹۶ پ‌

پایان نامه های مدیریت شهری دیگر


مطالب مرتبط با: حاشیه نشینی

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/21
440/ شهرنوشته 24/ پرسش هاي سهامداران شهر «تهران» از مديران
 

 پرسش هاي سهامداران شهر «تهران» از مديران

 عليمحمد عليخان زاده *

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در نشست روز دوشنبه ۹ / ۴ / ۹۳ خود و در اقدامي قابل تحسين راي به تعديل سقف بارگذاري جمعيتي در پايتخت از ۹ / ۱۲ ميليون نفر به ۵ / ۱۰ ميليون نفر يعني کاهش ۴ / ۲ ميليون نفري سقف جمعيت تهران داد. سال ها وقت، سرمايه و توان کارشناسان و مشاوران منتخب صرف تهيه و تصويب طرح جامع تهران و رونمايي از سند اجرايي آن يعني «طرح تفصيلي» شد.

سوال اينجا است که اين طرح تفصيلي چگونه و در چه چارچوبي تهيه شده است که هنوز متولد نشده، عالي ترين مرجع مديريت شهري و شهرسازي کشور را ناچار مي کند دست به جراحي عميق براي برداشتن «زائده هاي بدخيم» آن بزند و کيست که نداند جراحي چقدر پرهزينه است و بايد مردم و شهروندان به عنوان سهامداران و مالکان اصلي شهر آن را تقبل كنند. بقیه متن در ادامه مطلب

 شهر نوشته هاي ديگرادامه مطلب...
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/18
439/ نشریه شهری 37 / شماره 64 و 65 شهرنگار
 
 

 

دو ماهنامه شهرنگار

شماره ۶۴ و ۶۵

 نشریه پژوهشي،آموزشي و اطلاع رسانی

 با موضوع

محیط زیست شهری

 

انتشار توسط شهرداری تهران

قیمت ۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

- نشست ويژه؛ موضوع: محيط زيست شهري

- مقدمه اي بر پيشينه، مباني و چارچوب شاخص هاي توسعه پايدار و كاربرد آنها در توسعه پايدار شهري

- بسط راهبردهاي اكولوژيكي براي ارتقاي پايداري روددره هاي شهري: مطالعه موردي رود دره كن - شهر تهران

- ارزيابي همه جانبه محيط زيست شهري

- بررسي كاربرد مدل هاي مفهومي رويكرد جديد اكولوژي شهري و كاربرد آن ها در دستيابي به پايداري محيط زيست شهري

- آلودگي هوا در محيط هاي شهري و ارائه راهكارهايي در راستاي كنترل و كاهش آن

- ارزيابي راهبردي محيط زيستي سياست ها، طرح ها و برنامه هاي توسعه شهري راهكاري براي دستيابي به توسعه پايدار شهري

- به سوي مديريت اكوسيستم: تحولات هسته و زمينه اكولوژي درختزار شهري

- بررسي اثربخشي و پايداري استقرار سيستم مديريت محيط زيست در منطقه 22 شهرداري تهران

- ديدگاه : راهبردهاي پايداري در شهرهاي واقع در فلات ايران (به طور خاص تهران)

- دانشنامه : شهر و محيط زيست - طراحي محيطي

- تبديل روددره ها به فضاهاي كارآمد شهري (مطالعه موردي: بوستان نهج البلاغه)

نشریه های شهری قبلی                             شماره های دیگر این نشریه


مطالب مرتبط با: محیط زیست شهری

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/17
438/ ثبت نام در خبرنامه فرا مدیریت شهری
 

در صورت تمایل به دریافت

شهرنامه ( خبرنامه ماهانه فرا مدیریت شهری )

می توانید از طریق لینک زیر نام و ایمیل خود را ارسال نمایید

ثبت نام در خبرنامه

 بعد از کلیک روی لینک لطفا چند لحظه صبر کنیدارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/14
437/ نشست شهری / مدیریت یکپارچه شهری و شهرهای هوشمند
 

عنوان نشست

مدیریت یکپارچه شهری و شهرهای هوشمند

برای کلیه حاضرین در نشست گواهی‌نامه حضور در نشست به صورت رایگان صادر خواهد گردید

برگزار کننده :  مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی سازمان نوسازی شهر تهران با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و شهرداری منطقه دو و انجمن بین المللی مدیران ایران

زمان : شنبه مورخ 14 تیرماه 1393 ساعت 10 الی 12       مکان : سالن همایش‌ فرهنگسرای این سینا

آدرس : تهران،میدان صنعت، بلوار خوردین، چهارراه ایران زمین، ابتدای خیابان ایران زمین، فرهنگسرای ابن سینا

سخنران : دکتر علی مستشاری

دکتر علی مستشاری هم اکنون مدیریت Global Institute for Sustainable Development در شهر نیویورک را به عهده دارد. این سازمان به بررسی راهکارهای توسعه پایدار اقتصادی - اجتماعی - زیست محیطی با به کارگیری فن آورهای نوین و اندیشه سیستم‌ها می‌پردازد. از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۴ دکتر مستشاری به عنوان رییس دانشکده مهندسی سیستم‌های فنی-اجتماعی دانشگاه استیونس و مدیر شبکه شهرهای هوشمند مشغول به کار بود. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ دکتر مستشاری مشاور ارشد معاون دبیر کل برنامه توسعه سازمان ملل متحد در نیویورک بود و در این موقعیت نظارت بر بیش از ۱٫۲ میلیارد دلار مجموعه پروژه‌های توسعه در زمینه‌های انرژی، محیط زیست، لجیستیک دارو رسانی و فقر زدایی را بر عهده داشت. وی مدرک دکترای خود را در مدیریت و برنامه ریزی تکنولوژی از دانشگاه  MIT، کارشناسی ارشد در سیاست گذاری تکنولوژی از دانشگاه MIT ، کارشناسی ارشد در مهندسی حمل و نقل از دانشگاه MIT، کارشناسی ارشد در مهندسی بیوتکنولوژی از دانشگاه نبراسکا و کارشناسی مهندسی شیمی شاخه صنایع نفت از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرد. دکتر مستشاری از بنیانگذاران انجمن بین المللی مدیران ایرانی و عضو هیئت مشاورین این سازمان است.

اطلاعیه نشست های شهری قبلیارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/12
436/ شهرنوشته 23/ پنج اشکال مالیه پایتخت
 

پنج اشکال مالیه پایتخت

دكتر ميثم بصيرت*

درست 24خرداد بود که رئيس جمهور در ديدار با شوراي شهر و شهردار تهران، باب جديدي درنقدعملکرد مديريت شهري تهران را گشود و با گلايه از وضعيت تهران در حوزه هايي چون بي توجهي به پياده محوري، آلودگي هوا، ساخت و ساز بي رويه و گسترش فاقد توجيه ساختمان هاي تجاري، ضعف هويت معماري، تنزل کيفيت زندگي، آلودگي هوا و ... خواستار همفکري و همکاري مجموعه مديريت شهري با دولت، براي حل مشکلات پايتخت و شهرک هاي اقماري اش شد.

از اين ديدار يک هفته نگذشته بود که شوراي عالي شهرسازي و معماري پرونده تغييرات اساسي در طرح تفصيلي تهران و نيز تغيير کاربري زمين فضاي سبز پروژه نور در تهران را مورد بررسي قرار داد و ضمن تاکيد بر لزوم تغيير رويكرد در اداره امور شهر و طرح نگراني هاي شوراي عالي شهرسازي با رئيس شوراي شهر تهران و روساي كميسيون هاي شوراي شهر و شهردار تهران بر حضور مديريت شهري در جلسه آتي شوراي عالي تاکيد کرد. جلسه اي که انتظار مي رود در هفته جاري برگزار شده و بررسي پرونده هاي تغييرات صورت گرفته توسط کميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري در دولت قبل را به پايان برساند. بقیه متن در ادامه مطلب

    شهر نوشته هاي ديگرادامه مطلب...
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/10
435/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 57
 

عنوان پایان نامه

راب‍طه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ س‍ف‍ر ب‍ا ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍ودروه‍ای‌ ت‍ک‌س‍رن‍ش‍ی‍ن‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

نگارنده

 ح‍س‍ی‍ن‌ م‍وذن‌
 

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ تهران    

دانشکده : ح‍س‍اب‍داری‌ وم‍دی‍ری‍ت‌

استاد راهنما :  ع‍ل‍ی‌ خ‍اک‍س‍اری‌

استاد مشاور:  وج‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ زاده‌

سال : ۱۳۸۸

شماره کتابخانه :  ۱۳۳۸پ‌

کلمات کلیدی: م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ س‍ف‍ر/رف‍ت‍ار م‍س‍اف‍رت‍ی‌/خ‍ط م‍ش‍ی‌ ق‍وان‍ی‍ن‌وم‍ق‍رارت‌/خ‍طم‍ش‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌/ خ‍ط م‍ش‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌/ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ت‍ق‍اض‍ای‌ س‍ف‍ر/ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ س‍ف‍ر/ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ک‍ش‍ش‍ی‌ و ف‍ش‍اری/ ت‍ردد ب‍ی‍ن‌ م‍ح‍ل‌ک‍ار و م‍ن‍زل‌

پایان نامه های مدیریت شهری دیگر


مطالب مرتبط با: حمل و نقل شهری

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/09

پیج رنک

طراحی سایت

8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C">آرایش